Knowledge

ขวดพลาสติก
16/09/2557 12:49
ทั้งของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้า ต่างๆมากมาย พลาสติกที่นำมาใช้เหล่านี้มีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
พลาสติกกับการบรรจุหีบห่อ
16/09/2557 12:45
เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ สามารถใช้ได้ทั้งแบบเป็นชนิดเดียวกันล้วนและแบบผสม
ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์
16/09/2557 12:42
จำแนกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ
ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์
16/09/2557 12:37
เป็นการบอกถึงเรื่องราวของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ทั้งผลดีและผลเสียของผลิตภัณฑ์
ประเภทของบรรจุภัณฑ์
16/09/2557 12:26
รรจุภัณฑ์แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
16/09/2557 12:24
บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น จะต้องสามารถผลิตและนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็ว
ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก
16/09/2557 12:22
พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
16/09/2557 12:19
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำนวยให้เกิดผลประโยชน์ในทางการค้าและการบริโภค